Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht regelt de rechten en verplichtingen van een verzekerde en zijn verzekeraar uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst. Een verzekering heeft tot doel om een risico bij een verzekeraar onder te brengen. Als dit risico zich heeft verwezenlijkt, ontstaat tussen verzekerde en verzekeraar nogal eens verschil van mening over de verzekeringsuitkering.

Rechtsbijstandverzekering

Een bijzondere vorm is de rechtsbijstandverzekering. In Nederland ontvangen rechtsbijstandverzekeraars een vast bedrag voor het behandelen van een zaak, ongeacht of zij daar veel of weinig tijd aan besteden. Een rechtsbijstandverzekeraar heeft er dus commercieel belang bij om aan een zaak zo min mogelijk tijd te besteden en dit gebeurd dan ook wel eens. Dit leidt ertoe dat rechtsbijstandverzekerden regelmatig ontevreden zijn over de manier waarop hun belangen door hun verzekeraar worden behartigd. Op grond van de polis heeft u echter veelal recht op een vrije keuze van een juridische belangenbehartiger. Het is soms verstandig om voor een advocaat / belangenbehartiger te kiezen waarvan u zeker weet dat deze echt onafhankelijk is. In de regel kan een verzekerde op grond van de daarvoor in de polisvoorwaarden opgenomen geschillenregeling door een onafhankelijke derde, zoals Adviesbureau van der Moolen, laten toetsen of de rechtsbijstandverzekeraar zijn belangen goed behartigt.

Mr. Frances van der Moolen
06-53536878
f.vandermoolen@googlemail.com

Adviesbureau Van der Moolen